14 ธันวาคม 2559  ประกาศ เรื่อง จ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ด้วยวิธีสอบราคา (ดาวน์โหลด.PDF)
   เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๐ การจ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ  (ดาวน์โหลด.PDF)